Logotyp strony


Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Głogówku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głogówku.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2012-03-27

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2023-02-27

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • Dokumenty umieszczone w postaci skanu.
 • Niektóre obrazy nie posiadają opisu treści.
 • Linki znajdujące się na stronie, które prowadzą do poprzedniego BIP, który nie spełnia wymogów dostępności cyfrowej.
 • Brak opisów linków umieszczonych na stronie, które by w jednoznaczny sposób określały miejsce i zasoby do których prowadzą.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adamowska Ewelina, e-mail: . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 40 69 900.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

48-250 Głogówek, Rynek 1
Tel.: 77 40 69 900
E-mail:
Strona internetowa: glogowek.pl.

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.bip.glogowek.pl, spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
 • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
 • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
 • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
 • ESC - anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna:

 • wejście i budynek Urzędu Miejskiego w Głogówku są dostępne dla osób o zróżnicowanych potrzebach,
 • na przeciwko Urzędu znajduje się jedno miejsce parkingowe z oznaczeniem dla osób z niepełnosprawnością,
 • na parterze holu głównego znajduje się platforma przyschodowa (winda) ułatwiająca dostęp do I piętra ratusza dla osób o ograniczonej mobilności, rodziców z wózkami dziecięcymi,
 • udogodnieniem dla osób niewidomych i niedowidzących są tabliczki z wypukłymi oznakowianiami z napisem w alfabecie Braille'a, zawierające numery pokojów z nazwą stanowiska oraz plany tyflograficzne umiejscowione na parterze na wprost od wejścia do budynku na prawej ścianie przy wejściu do holu, na I piętrze na wprost od klatki schodowej, natomiast na II piętrze również na wprost od klatki schodowej,
 • w biurze podawczym zamontowana została pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących,
 • zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Dostępność informacyjno - komunikacyjna:

Na Biuletynie Informacji Publicznej, jeśli istnieje taka możliwość dodawane są poza plikami w wersji PDF, pliki zawierające tekst odczytywalny maszynowo.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Urząd zapewnia dostępność tłumacza języka migowego.

Deklaracja dostępności
Rowery

Posadźmy razem 800 drzew na 800-lecie Głogówka!

Licznik posadzonych drzew

Turystyka
Obraz - baner
EUPAP Logo
EUPAP Logo
Punkt potwierdzenia profilu
Punkt potwierdzenia profilu

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Intytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Na co wydajemy Twoje pieniądze


Zobacz

Aplikacja mobilna


Zobacz
Wszelkie prawa zastrzeżone. Głogówek 2024. Webdesing / programming: WebInspiracje

Przszukaj naszą stronęSchowaj wyszukiwarkę

Szanowni czytelnicy. Zobaczcie jak szanujemy waszą prywatność. Przeczytaj politykę prywatności i politykę cookies lub zaakceptuj zasady