Logotyp strony


Informacje dla przedsiębiorców

W związku z utworzeniem CENTRALNEJ EWIDENCJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ /CEIDG/ organem ewidencyjnym od dnia przekazania przez tut. organ ewidencji, jest Minister Gospodarki.
Wpisy dostępne są pod adresem www.firma.gov.pl - pasek- wyszukiwanie przedsiębiorców.
Gmina Głogówek wydaje zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, którzy zakończyli działalność gospodarczą przed 1 lipca 2011r.

Polecamy mikroporady prawne dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Obraz - baner


Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Zakres:
Udzielenie dofinansowania kosztów kształcenia zawodowego pracowników młodocianych

Miejsce załatwienia:
Wydział Promocji i Rozwoju (parter, pokój nr 3)

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:

 • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Głogówek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym egzaminu
 • Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
 • Kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy lub osobę zatrudnioną przez pracodawcę kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne)
 • Dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy (jeśli dotyczy)
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis w roku, w którym, pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat lub kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis w tym okresie
 • Ooświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie (jeśli dotyczy)
 • w przypadku zmiany pracodawcy - świadectwo pracy młodocianego pracownika wystawione przez poprzedniego pracodawcę,

Wynik sprawy – sposób załatwienia:
Wydanie decyzji administracyjnej oraz zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis

Opłata skarbowa: Nie podlega opłacie skarbowej.

Opłaty administracyjne: Nie podlega opłacie administracyjnej

Termin i sposób załatwiania:
Do 30 dni, w sprawach skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu

Podstawa prawna: art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Dodatkowe informacje:

Pracodawca ma obowiązek powiadamiania prezydenta/wójta/ burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego o zawarciu umowy z młodocianym.

Podstawa Prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718.),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019 r. poz. 391)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2017r. poz. 622)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 poz. 89, ze zm. Dz.U. z 2017 poz.1607).
 6. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1)
 7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702.)
 8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775.)

Formularze do pobrania

Rowery

Posadźmy razem 800 drzew na 800-lecie Głogówka!

Licznik posadzonych drzew

Turystyka
Obraz - baner
EUPAP Logo
EUPAP Logo
Punkt potwierdzenia profilu
Punkt potwierdzenia profilu

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Intytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Na co wydajemy Twoje pieniądze


Zobacz

Aplikacja mobilna


Zobacz
Wszelkie prawa zastrzeżone. Głogówek 2024. Webdesing / programming: WebInspiracje

Przszukaj naszą stronęSchowaj wyszukiwarkę

Szanowni czytelnicy. Zobaczcie jak szanujemy waszą prywatność. Przeczytaj politykę prywatności i politykę cookies lub zaakceptuj zasady